PRODUCTS
About Us - Contact Us

Headquarters
 
ZEN WANG CO., LTD.
N0.44 Da Ye Street, Da Liao District, Da Fa Industrial District, Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.
Post Code: 83162
Telephone: +86-(0)7 788-8800  Extension no. 7 (International)
Fax: +86-(0)7 788-7318
E-mail: zenwang888@zenwang.com.tw
 
 
China

SHANGHAI SPARKLER SEALING CO., LTD.
No. 3695, Jihe Highway Huaxin Town, Qingpu, Shanghai, P.R.China
Post Code: 201708
Tel: +86-(0)21-5979-8182    
Fax: +86-(0)21-5979-8184
E-mail: sparkler_sh@hotmail.com

  ZEN WANG Co., Ltd.
‧Add:No.44, Da Ye Street, Da Fa Industrial District, Da Liao Hsiang , Kaohsiung Hsien, 83162 Taiwan.
‧Email:zenwang888@zenwang.com.tw │ Messenger: zen_wang888@hotmail.com